16/08/2013

PHÂN LOẠI TẤM NHÔM TỔ ONG


Nhôm tổ ong chính là vật liệu có 2 tấm trang trí ở 2 bề mặt, ở giữa là tấm vật liệu bằng nhôm gồm nhiều hình dạng lục giác tổ ong.tấm nhôm tổ ong

Phân loại tấm nhôm tổ ong: có nhiều loại tấm nhôm tổ ong, trong đó có 3 loại tấm nhôm tổ ong chính:


tấm nhôm tổ ong-         TẤM NHÔM TỔ ONG BỀ MẶT COMPACT HPL (Aluminum Honeycomb Panels – high pressure laminate, viết tắt là AHP-HPL). Xem tại đây

tấm nhôm tổ ong-         TẤM NHÔM TỔ ONG BỀ MẶT ĐÁ (Aluminum Honeycomb Panels – stone, viết tắt là AHP - Stone ). Xem tại đây
tấm nhôm tổ ong-         TẤM NHÔM TỔ ONG BỀ MẶT NHÔM TRANG TRÍ (Aluminum Honeycomb Panels, viết tắt là AHP). Xem tại đây

tấm nhôm tổ ong


      Xem nhiều hơn tại : http://www.nhomtoong.com/